สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัย ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์บริการบ้านไร่ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ChiangMai Plants and Herbs

Ubonrat Nursery สวนอุบลรัตน์

Phudinpunmai Learning Centre

Lampu Export (Thailand) Co., Ltd.